Algemene voorwaarden ‘Margot Bevalt’ 

Artikel 1. Definities 

Margot Bevalt is een eenmanszaak in eigendom van Margot Hehenkamp, ingeschreven onder de handelsnaam ‘Margot Bevalt’, bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nr. 7626536

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen van ‘Margot Bevalt’.

‘Margot Bevalt’ verzorgt unieke zwangerschap trainingen gecombineerd met mindfulness technieken. De training wordt gegeven door een BIG- geregistreerd verloskundige met veel ervaring. 

Artikel 2. Begripsbepaling

Docent: Margot Hehenkamp.

Verloskundige, Coach voor (angstige) zwangeren, Mindfulness trainer voor zwangeren ( MBCP), MBSR-trainer en Bevallingsverwerkings-specialist, Trauma therapeut, Deskundige in begeleiding van zwangeren met seksueel misbruik in de voorgeschiedenis.

Cursist: De zwangere vrouw en haar partner die zich hebben ingeschreven in de training en van wie de inschrijving bevestigd is.

Artikel 3. Mindful Zwanger & Bevalcursus , Workshop, Coaching en Verwerken van de bevalling

De Mindful Zwanger & Bevalcursus wordt gegeven door Margot Hehenkamp. De cursus wordt gegeven in een groep van maximaal 7 zwangeren. De complete groepstraining bestaat uit 8 bijeenkomsten, waarvan de laatste twee avonden met partner. 

De Bevallingsworkshop wordt gevolgd in een groep van maximaal 4 stellen. Het weekend waarin de workshop wordt gegeven als de tijd wordt door de docent bepaald.

Coaching en het verwerken van de bevalling wordt individueel gegeven.

Artikel 4. Inschrijving

Inschrijving geschiedt rechtstreeks via docent of website. Na betaling ontvangst de cursist een bevestiging via e-mail en is er een wederzijds verbintenis tussen ‘Margot Bevalt’ en cursist

Artikel 5.Tarieven

De complete Mindful Zwanger & Bevalcursus van acht bijeenkomsten van 1:45 uur kost in totaal €445,-( inclusief inschrijfgeld of administratiekosten)

De korte zwangerschapscursus duurt 4 uur en kost €275,- ( inclusief inschrijfgeld of administratiekosten). 

De online zwangerschapstraining kost €75,- ( inclusief inschrijfgeld of administratiekosten). 

Individuele voorbereiding op de bevalling met partner €97,50,- per uur ( inclusief inschrijfgeld of administratiekosten). 

Individuele begeleiding en voorbereiding op de bevalling bij angst of trauma in voor geschiedenis €97,50,- per uur ( inclusief inschrijfgeld of administratiekosten). 

Begeleiding bij het verwerken van de bevalling kost €97,50,- per uur ( inclusief inschrijfgeld of administratiekosten). 

Artikel 6. Betaling

Bij  inschrijving wordt de cursist op de hoogte gebracht van de wijze van betaling.

Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL58 KNAB 0259 7668 01 binnen 15 dagen na de factuurdatum doch uiterlijk 1 dag vóór aanvang training. Je ontvangt je factuur per email.

Na de bevestiging van inschrijving is het volgen van de cursus definitief, tenzij annulering, zie hiervoor artikel 8 en 9

Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig worden voldaan, zal een herinnering gestuurd worden. Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekering teneinde een vergoeding te krijgen. De cursist dient zelf de polisvoorwaarden van haar verzekering te raadplegen of ( een deel van) de training vergoed wordt

Artikel 7 Annulering door cursist

Als cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de training dient zij de docent hiervan direct op de hoogte te stellen. Via email naar info@margotbevalt.nl of via app/sms op het nummer 06-52303401. Annulering door cursist geeft geen automatisch recht op het volgen van de training op een ander tijdstip of locatie. 

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van training is 50% van cursusgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van training is volledige cursusgeld verschuldigd. 

Als je eerder wil stoppen gedurende de training, krijg je geen teruggave van cursusgeld. 

Uiteraard zal ‘Margot Bevalt’ rekening houden met de aard van de omstandigheden voor annulering. In afwijking op bovenstaande kan ‘Margot Bevalt’ beslissen om het cursusgeld gedeeltelijk te retourneren, ongeacht tijdstip van annulering.

Artikel 8 Annulering door ‘Margot Bevalt’

De docent behoudt zich van het recht voor een training te annuleren bij overmacht. De docent zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de training alsnog te volgen op een eventueel andere locatie of tijdstip of in een andere samenstelling.

Als docent vakantiedagen heeft of andere verplichtingen dan schuiven vanzelfsprekend de lessen door. 

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De cursist dient de door andere cursisten en docent verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen. ‘Margot Bevalt’ conformeert zich aan de geldende privacywetgeving (en aan het privacy-statement zoals opgenomen op de website www.margotbevalt.nl ).

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Cursist dient zelf in te schatten of deelname van de training mogelijk is. ‘Margot Bevalt’ kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke klachten.  

Indirecte schade wordt niet vergoed.

Privacy

Margot Bevalt, gevestigd aan de Verhoevenstraat 83, 3818 Pl Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.margotbevalt.nl

info@margotbevalt.com

Verhoevenstraat 83, 3818 PL Amersfoort

06-52303401

Persoonsgegevens die ik verwerk

‘Margot Bevalt’ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals uitgerekende datum en medische achtergrond over de zwangerschap

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

‘Margot Bevalt’ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou als je deze zelf hebt gedeeld:

  • gezondheid (zwangerschap, uitgerekende datum en eventueel medische achtergrond)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

‘Margot Bevalt’ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Margot Bevalt verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

‘Margot Bevalt’ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 5 jaar van alle gegevens vanaf nov 2019.

Delen van persoonsgegevens met derden

‘Margot Bevalt’ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ‘Margot Bevalt’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ‘Margot Bevalt’ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@margotbevalt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . ‘Margot Bevalt’ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Margot Bevalt neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@margotbevalt.nl

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.